Disse generelle betingelser for brug af Brandero.com er gældende for alle brugere af sitet. Kunder henvises endvidere til Generelle handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Websitet Brandero.com er ejet og drevet af:

MatchWork A/S (herefter kaldet MatchWork), Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, mail support@brandero.com, tlf. +45 36 95 95 95, CVR. 19429903

MatchWork har siden 1996 drevet internetbaserede services og udviklet SaaS løsninger, primært koncentreret omkring forretningsområdet jobportal-løsninger.

MatchWork er 100 % ejet af den børsnoterede mediekoncern North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, CVR nr. 66 59 01 19, tlf. 39 57 75 00, mail: investor@northmedia.dk. Der henvises til www.northmedia.dk for yderligere oplysninger om koncernens øvrige forretningsområder.

Brandero er et registreret varemærke.

Databeskyttelse

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

MatchWork opfylder lovgivningen for beskyttelse af personoplysninger, ligesom MatchWork fra Datatilsynet har den nødvendige tilladelse som dataansvarlig. MatchWork er dataansvarlig og databehandler for Brandero.com, og anmeldelsen kan findes på Datatilsynets hjemmeside – se anmeldelse.

MatchWork lægger stor vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af Brandero.com. Derfor er det af stor betydning for MatchWork, at eventuelle personlige oplysninger – afgivet af brugere på Brandero.com– ikke kommer til andres kendskab.

MatchWork gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere/servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Ved dataoverførsler via internettet overføres oplysninger på en krypteret forbindelse (https/SSL).

Indsamling af personoplysninger

MatchWork indsamler på forskellig vis oplysninger om brugere i forbindelse med brug af Brandero.com

Der sker således en automatisk registrering af hvilke computere, der besøger Brandero.com. Det sker ved hjælp af såkaldte cookies. En cookie er et lille stykke tekstfil og/eller information, der sendes fra en web-server og lagres i en browser på en computer. En cookie genkender en computer som bruger, når der logges ind på et website som Brandero.com, og den registrerer således computerens brugers færden på Brandero.com.

Læs mere om cookies og se Brandero.com’s Cookie deklaration

Formålet med MatchWorks brug af cookies er, at de oplysninger, der herved indsamles, anvendes til at identificere dig som unik bruger, når du logger ind på Brandero.com. Herudover anvendes de indsamlede oplysninger til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Slutteligt benyttes de til styring af login og supportfunktioner, herunder til- og framelding af services, nyhedsbreve og lignende.

Data fra Brandero.com’s database bliver kun anvendt til anonyme statistikker, og informationerne bliver vurderet som ét samlet materialegrundlag. Ingen individuelle brugere af databasen vil kunne blive identificeret ud fra denne information.

Som bruger af Brandero.comkan du tilmelde dig adskillige services og tilbud, hvor det i forbindelse med oprettelsen er nødvendigt at afgive personlige oplysninger, blandt andet navn og mailadresse. MatchWork indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den pågældende service eller tilbud til en bruger. Ved tilmelding til en service eller et tilbud accepterer du som bruger, at MatchWork anvender de afgivne personoplysninger til det afgivne formål.

Brugernavn og adgangskode

Når du opretter dig som bruger i forbindelse med visse services og tilbud på Brandero.com, modtager du et brugernavn og en adgangskode, som herefter skal benyttes, når du ønsker at logge ind på den pågældende service eller tilbud.

Du er som bruger ansvarlig for egen hemmeligholdelse af et hvilket som helst brugernavn og adgangskode, som du modtager i forbindelse med Brandero.com, og du er forpligtet til straks at meddele MatchWork, hvis der sker misbrug eller er risiko for misbrug af brugernavn og adgangskode.

MatchWork er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse en brugers adgang til og anvendelse af brugernavn og adgangskode og dermed de aktuelle services. I tilfælde heraf er MatchWork uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjemand.

Brugeren holder MatchWork skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af et Brandero.com tilknyttet brugernavn og adgangskode.

MatchWork opfordrer dig som bruger til at ændre dit kodeord ofte, mindst en gang om måneden, for at sikre dig imod eventuelt misbrug.

Registrering af personoplysninger

Brugere opfordres alene til at afgive personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde servicens krav til oplysninger.

MatchWork forpligtiger sig som både databehandler og dataansvarlig til at behandle personlige oplysninger fortroligt og kun til det angivne formål.

Behandling af personoplysninger

MatchWork lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. Personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer eller virksomheder, medmindre det udtrykkeligt er accepteret af kunden.

Medmindre andet er angivet for en konkret service eller tilbud, vil alle afgivne oplysninger fra brugere på Brandero.com alene blive behandlet af MatchWork. Herudover forbeholder MatchWork sig ret til at videregive dine informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen og er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold, eller der opstår begrundet mistanke om ulovlige forhold.

MatchWork opbevarer alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den pågældende service eller tilbud til en bruger. Er en bruger inaktiv i mere end 12 måneder slettes alle personoplysninger og tilhørende data.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger skal rettes til MatchWork på mail support@brandero.com.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer vil dette fremgå i form af en synlig meddelelse på vores website.

E-mail service / Afgivelse af permission

En permission er en tilladelse til, at MatchWork sender brugeren e-mail markedsføring.

Tilmelding til nyhedsmailen – Brandero | Update – er en forudsætning ved brugeroprettelse på Brandero.com. Derved afgives en permission til MatchWork.

Diverse e-mail services kan til enhver tid frameldes, og permission bortfalder.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom MatchWork har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Brandero.com. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. MatchWork fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden. Endvidere påtager MatchWork sig intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i IT-systemer tilhørende MatchWork.

Brandero.com indeholder adskillige links til andre websites. MatchWork står ikke inde for kvaliteten og indholdet, der findes på disse websites, ligesom MatchWork ikke står inde for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra Brandero.com sker formidling, eller hvortil der linkes. Indhold lagt af en bruger noget sted på Brandero.com, er alene den pågældende brugers ansvar, og MatchWork påtager sig intet ansvar for ulovligt indhold.

I forbindelse med services og tilbud, hvor brugere afgiver oplysninger til tredjepart, er MatchWork på ingen måde ansvarlig for denne tredjeparts datasikkerhed og/eller behandling af personoplysninger.

En bruger af Brandero.com kan ikke gøre MatchWork ansvarlig for tab, der måtte følge af, at MatchWork opdaterer eller ændrer sine services eller tilbud. MatchWork er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset art, herunder virus. MatchWork påtager sig intet ansvar for tab af data.

Ovenstående ansvarsfraskrivelser gælder, medmindre andet er anført, og følger dansk rets ufravigelige regler.

Robottering af Brandero.com

MatchWork frabeder sig robottering af databaseindhold på Brandero.com

Tvister

Såfremt der mellem MatchWork og en bruger af Brandero.com, herunder øvrige websites med relation til Brandero.com, måtte opstå en tvist på baggrund af et af MatchWorks websites eller hertil relaterede forhold, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

Gyldighed

Disse betingelser er senest opdaterede den 25. september 2017 og erstatter alle tidligere gældende generelle betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye publiceres.