Alle handler på Brandero.com foretages i henhold til nedenstående Generelle handelsbetingelser. Endvidere henvises til Generelle betingelser for brug af Brandero.com.

Generelle oplysninger

Brandero.com og produktet Brandero er ejet og drevet af:
MatchWork A/S (herefter kaldet MatchWork), Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, mail support@brandero.com, tlf. +45 39 57 79 00, CVR. 19429903.

MatchWork har siden 1996 drevet internetbaserede services og udviklet SaaS løsninger, primært koncentreret omkring forretningsområdet jobportal-løsninger.

MatchWork er 100 % ejet af den børsnoterede mediekoncern North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, CVR nr. 66 59 01 19, tlf. 39 57 75 00, mail: investor@northmedia.dk. Der henvises til www.northmedia.dk for yderligere oplysninger om koncernens øvrige forretningsområder.

Vilkår for aftale om brug af Brandero

Kunder får adgang til et helt eget ansøgersite på følgende vilkår:

  • Kundens ansøgersite er baseret på Brandero standardprodukt.
  • Oprettelse af ansøgersitet koster kr. 1.995,- ekskl. moms, og der er ingen løbende omkostning/licens for brug af Brandero. Det er dog muligt, at fremtidige nye features til Brandero tilbydes mod betaling.
  • Der betales et fast beløb (aktuel pris kr. 995,- ekskl. moms) pr. gang, der publiceres et job på kundens ansøgersite.
  • Hvis kunden har en Annonceringsaftale med Ofir A/S, så vil den aftalte omsætningsrabatsats være gældende, og der afregnes direkte med Ofir A/S.

En aftales ikrafttrædelse

Kunders aftale med MatchWork træder i kraft ved tilmelding på Brandero.com eller undersites eller ved en bekræftende mail.

En aftales løbetid og opsigelse

Kunder kan til enhver tid opsige samarbejdet med én dags skriftligt varsel. Det sker ved at kontakte MatchWork på mail support@brandero.com. Ved kundens opsigelse af samarbejdet nedlukkes kundens ansøgersite øjeblikkeligt, og kunden vil ikke have adgang til indhold eller anden data på ansøgersitet.

MatchWork kan ikke opsige aftalen til et tidligere tidspunkt end, hvortil kunden har betalt for en ydelse, med mindre kunden misligholder aftalen.

Såfremt aftalen misligholdes af én af parterne, kan aftalen opsiges uden varsel. Misligholdes aftalen af kunden, forfalder evt. udestående til øjeblikkelig betaling. Misbruger kunden produktet Brandero betragtes dette som mislighold.

Om Brandero

Kunden får brugsret over og adgang til Kundens ansøgersite via Brandero standard-SaaS-software, hvilket indebærer ret til individualisering af Kundens ansøgersite til en vis grad (f.eks. individualisering af farve, typologi, layout, tekst, billeder og video). MatchWork er ikke forpligtiget til at implementere ændringer, der påvirker standard-SaaS-softwaren, herunder driften af Brandero.

MatchWork har ret til at placere virksomheds- og/eller produktlogo hensigtsmæssigt (efter eget valg) på kundes ansøgersite.

Implementering & Support

Begge parter tilstræber at implementere kundens ansøgersite, så hurtigt som muligt efter aftalen er indgået. MatchWork vil forsyne kunden med en nem oversigt over implementeringen og yde rådgivning.

Kunden har adgang til on online support på Brandero Brandero Support, som kan tilgås via footer på Brandero.com. Her findes både FAQ samt vores kundecenters kontaktinformationer.

MatchWorks rettigheder

Brandero stilles til rådighed, som det er og forefindes uden nogen form for garantier. I det omfang loven tillader det, fraskriver MatchWork sig herved alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder egnethed til et bestemt formål, og garanti for at der ikke sker krænkelser af rettigheder.

MatchWork betinger sig retten til at opbevare alle informationer samt har ejerskab over al data (herunder eksempelvis kandidatdata) forankret i Brandero. Ansøgere via kunders ansøgersite afgiver ved ansøgning af et job samtykket til opbevaring af informationer samt til e-mail service fra MatchWork.

MatchWork har tilladelse til at kontakte brugere af Kundens ansøgersite med relevante tilbud bl.a. fra andre arbejdsgivere.

MatchWork ejer alle ophavsrettigheder, materielle og immaterielle rettigheder til Brandero og kan i øvrigt løbende tilpasse og ændre produktet frit efter eget valg.

MatchWork har tilladelse til at anvende Kundens virksomhedsnavn og logo i relevant markedsføring af Brandero.com over for eksisterende og potentielle kunder.

MatchWork har fuld ret til at anvende underleverandører til hele eller dele af produktet.

MatchWork, dets underleverandører eller tredjemand nævnt på Brandero.com er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlige for skader af nogen art (herunder eksempelvis hændelige skader

og følgeskader, tab af indtægt, eller tab som følge af mistede data eller driftstab) som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet.

Al visning af job på Brandero sker i henhold til de ’Generelle betingelser’ for kundens ansøgersite samt i henhold til Generelle betingelser for brug af Brandero.com.

MatchWork kan til enhver tid afvise ethvert publiceret job på et hvilket som helst Brandero ansøgersite, såfremt lovgivningen ikke overholdes, når det gælder annonceindhold, Det er kundens pligt at sikre sig, at lovgivningen overholdes, når det gælder netop annonceindhold.

MatchWork kan til enhver tid afvise indhold på Kundens ansøgersite, såfremt det strider mod gældende lovgivning eller indeholder indhold herunder tekst eller billeder af stødende karakter. MatchWork forbeholder sig retten til suverænt at afgøre, hvornår indhold er stødende, og til at lukke helt for Kundens ansøgersite, såfremt Kunden ikke ændrer indholdet inden for én arbejdsdag efter henvendelse fra MatchWork.

MatchWorks ansvar

Eventuelt erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab er i alle situationer og uanset årsag til reklamationen begrænset til maksimalt at kunne udgøre et beløb, der svarer til det beløb, kunden er faktureret for det pågældende produkt eller den pågældende ydelse.

For udvalgte lande vil der i Brandero findes mulighed for distribution af jobannoncer til eksterne (tredjeparts)medier herunder jobportaler. MatchWork påtager sig ansvar for distributionen af data til disse (tredjeparts)medier, men fraskriver sig dog ethvert ansvar for disse eksterne (tredjeparts)mediers modtagelse af data samt publicering af jobannoncen.

Force Majeure

Ingen af parterne er forpligtiget til at opfylde sine forpligtigelser i overensstemmelse med aftalen, såfremt og så længe opfyldelsen af disse forpligtigelser forhindres af begivenheder, som er uden for den pågældende parts kontrol, og som den pågældende part ikke med rimelighed kunne have forudset eller ikke kunne have undgået eller overvundet (det er danske fortolkning af force majeure, der anvendes).

En part, der rammes af force majeure, skal uden ugrundet ophold underrette den anden part herom. Den force majeure-ramte part har 30 dage til at genoprette opfyldelsen af sine forpligtigelser.

Priser

Alle opgivne priser er i danske kroner og tillægges moms samt eventuelle kommende skatter eller afgifter bestemt ved lov.

MatchWork forbeholder sig retten til at ændre prisen løbende uden varsel.

Fakturering / Betalingsbetingelser

Fakturering sker senest ugen efter, at et job er oprettet på kundens ansøgersite.

Den normale kredittid er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, til betalingen sker.

For eksterne (tredjeparts)medier foregår faktureringen direkte mellem kunden og den eksterne tredjepart. MatchWork er ikke ansvarlig for hverken faktureringen eller leverancen af produktet købt af Kunden hos tredjepart.

Betaling online

MatchWork har eksklusiv ret til at anvise kunden en given betalingsform.

Bl.a. vil enhver form for online overførsel af penge på Brandero.com ske via en sikker forbindelse. Dette betyder, at oplysningerne sendes krypteret, hvilket kan genkendes på, at der i browserens statuslinje som oftest vises et “lukket” låseikon. Underleverandørens anvendte betalingssystem opfylder meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsmodulet indtastes betalingskortoplysninger, Frem til det tidspunkt, hvor betalingen er endeligt gennemført, er det muligt at afbryde betalingen.

Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes senest fem hverdage efter levering af kundens ansøgersite. Henvendelse ved reklamation bedes rettet skriftligt til MatchWork på mail support@brandero.com.

Lov og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem kunden og MatchWork, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved det danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne og til enhver tid gældende regler.

Gyldighed

Disse betingelser er senest opdaterede den 2. juli 2018 og erstatter alle tidligere gældende ’Generelle handelsbetingelser’. Disse betingelser er gældende indtil nye publiceres.